Verwerking persoonsgegevens (begrippen)

Betrokkene:

 

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

 

Verwerker:

 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverwerkersverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

 

Sub-verwerker:

 

Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverwerkersverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

 

Verwerkersverantwoordelijke:

 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Bijzondere Persoonsgegevens:

 

Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

 

Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens:

 

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 

Derden:

 

Anderen dan u en wij en onze medewerkers.

 

Meldplicht Datalekken:

 

De verplichting tot het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).

 

Medewerkers

 

Personen die werkzaam zijn bij u of bij ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

 

Onderliggende opdracht:

 

De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.

 

Voorwaarden

 

De voorwaarden voor verwerking van de persoonsgegevens, die samen met de onderliggende opdracht en de algemene voorwaarden een ‘bindende rechtshandeling’ in de zin van art. 28 lid 3 van de AVG vormen.

 

Persoonsgegevens:

 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Persoonsgegevens van gevoelige aard

 

Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:

•               Bijzondere persoonsgegevens

•               Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene

•               (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene

•               Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

•               Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude.

 

Verwerken / Verwerking:

 

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

AVG

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.