Gemeenten

Decentralisatie

Als gevolg van het overheidsbeleid hebben gemeenten een belangrijke rol in de uitvoering van de (ouderen)zorg gekregen. Sinds 2015 is de extramurale begeleiding overgeheveld naar gemeenten en is de AWBZ in afgeslankte vorm overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is enkel gericht op kwetsbare mensen die vanwege hun beperkingen niet meer thuis kunnen wonen.

Inzicht in de zorgvraag

Voor de zorgsector geldt dat gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de mensen die niet in aanmerking komen voor de Wlz. Ook is bij de overheveling een korting op het budget doorgevoerd. Inzicht in de huidige én verwachte zorgvraag – uitgesplitst per doelgroep – geeft houvast voor het maken van een realistische begroting.

Meer verantwoordelijkheid, minder budget.

Wmo-aanbesteding

De decentralisatie, waar ook de Jeugdzorg en Participatiewet onder valt, betekent een grote opgave voor gemeenten: meer verantwoordelijkheid, minder budget. Centraal hierbij staan de Wmo-aanbestedingen. Wij hebben samen met HK-Consultancy een uitgebreide checklist ontwikkeld die inzicht geeft in de noodzakelijke activiteiten tijdens én na een aanbesteding.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in de zorgbehoefte van huidige en toekomstige zorgvragers hebben wij een onderzoeksaanpak ontwikkeld. Hiervoor gebruiken we zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Een belangrijk instrument dat wij in het onderzoek gebruiken, is het Wmo-rekenmodel. Dit model geeft per doelgroep en marktgebied inzicht in de verdeling van budgetten.