Scheiden wonen en zorg

Transitieplan

Zorggebouwen zijn vaak specifiek gebouwd: relatief kleine, volledig ingerichte appartementen, een restaurant, therapieruimten en een verzorgde gezamenlijke tuin. Wanneer zorginstellingen te maken krijgen met leegstand vanwege een afnemende intramurale bezetting, dan ontstaat de vraag of en hoe dit gebouw kan worden herbestemd. Het transitieplan van Mondria Advies geeft richting aan dit proces van extramuraliseren.

Hoe kunnen bestaande intramurale locaties omgevormd worden tot moderne, toekomstbestendige zorggebouwen?

Van intramuraal naar extramuraal

De vraag is op welke wijze, met welke intensiteit én binnen welk tijdspad invulling gegeven kan worden aan het extramuraliseren van intramurale zorgplaatsen. Hoe kunnen bestaande intramurale locaties omgevormd worden tot moderne toekomstbestendige zorggebouwen? Zorginstellingen zijn daarin afhankelijk van de afspraken met het zorgkantoor.

Transitieplan Mondria Advies

Aanbod Mondria Advies

Mondria Advies heeft voor de transitie scheiden van wonen en zorg een plan van aanpak ontwikkeld. Marktonderzoek, beleidsontwikkelingen, financiering, vastgoed- én zorgexploitatie zijn een aantal van de ingrediënten die onderdeel zijn van het stappenplan. Het plan van aanpak kan gebruikt worden voor overleg met externe partners zoals het zorgkantoor en financiers van vreemd vermogen. Ons doel is om maatwerk te leveren: wij streven naar een gezonde exploitatie voor elke locatie.